Az ortodoxia leszokni a dohányzásról


Nógrád Megyei Hírlap, Reszkessetek, dohányosok? Nemdohányzó embertársaink feltűnően allergiásak lettek a ci­garettafüstre az utóbbi egy évben.

SZÍVDERÍTŐ Az elektromos cigaretta nem segít a dohányzásról való leszokásban

Mintha divattá lett volna csúnyán nézni a káros szenvedélyüekre, akik egyébként már azt várják, mikor tiltják ki őket minden, magára valamit is adó helyről. Erről kértük Ta- mássy István véleményét, aki már leszokott a dohányzásról. Volt akkor egy tízes csomago­lású csehszlovák cigaretta, a Partizanka.

Tanuló ifjúként maga a cigarettázás élménye olyan volt, mintha az ember már felnőtt lenne, ezzel de­monstráltunk. Később kemé­nyen dohányoztam, akkor hagytam abba, amikor szív- problémáim lettek, bár a do­hányzásnak nem sok köze volt ehhez.

Keresés ebben a blogban

Nem osztom a cigarettázás elleni hadjáratot, ezt az abszo­lút és rendkívül agresszív nyomulást egyik oldalról sem. Aki akar, az füstöljön, ha jól az ortodoxia leszokni a dohányzásról esik.

Emlékszem néhány ebéd utáni pöfékelésre, még pipáz­tam is. Úgy gondolom, kellő toleranciával tiszteletben tart­ható, hogy ki mit csinál. Baj min­dig akkor van, amikor megjele­nik az ortodoxia, a kizárás, a má­sik fél meg nem hallgatása. Maga az egész kérdés nagyon bonyo­lult, mert ez olyan iparág, amiből nagyon sokan élnek. Ha Tamássy István megszüntetnénk a cigarettá- zást, egy sereg ember kenyerét vennénk el.

a jobb tüdő fáj a dohányzás után

A másik oldalon nincs jogom kétségbe vonni, hogy a cigarettázás betegséget okoz. Ez elhihető, csak annyi megszorítással, hogy ott van mondjuk Churchill, aki min­dennap megivott egy üveg whiskyt és nem tudom, hány szivart az ortodoxia leszokni a dohányzásról - élt 92 évet.

Mert amennyi embert megvédenék, annyit sért is majd ez, nem? Vannak te­rületek, ahol kell szabályozni.

Ezzel ugyan le nem szoksz: itt az igazság az e-cigiről

Ré­gebben a társa­dalmi együttélés szabályai sokkal Salgótarján-Bátonyterenye: adókedvezmények és beruházás-élénkítés Vállalkozási övezet Nógrád megyében Tizenegy vállalkozási övezetet nevesít várhatóan az Ország- gyűlés az országos az ortodoxia leszokni a dohányzásról koncepcióban. Adóked­vezményekről, illetve beruházás-ösztönzésről van szó a kije­lölt területeken. A 11 vállalkozási övezet egyike Salgótarján- Bátonyterenye. A kedvezmények nem csak az új befektetők­nek, hanem a már jelenleg ott működő vállalkozásoknak is szólnak - tudtuk meg Boldvai Lászlótól, a salgótarjáni térség szocialista országgyűlési képviselőjétől.

Nógrád Megyei Hírlap, január (9. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

V"- Baja Ferenc környezetvé­delmi és területfejlesztési mi­niszter előterjesztésében tár­gyalja az Országgyűlés az or­szágos területfejlesztési az ortodoxia leszokni a dohányzásról. Ennek általános vitája kezdődött meg, és reményeink szerint a következő parlamenti ülésszakon megszületik a dön­tés, vagyis az ortodoxia leszokni a dohányzásról ebben a cik­lusban elfogadja a parlament a koncepciót országgyűlési hatá­rozat formájában.

Ezek kapnák meg azokat a különleges jogokat, amelyek reményeink szerint az ország bizonyos térségeiben a befek­tetőknek egyfajta vonzást, ösz­tönzést adnának.

A parlamenti vitában egyes ellenzéki képvi­selők felvetették, hogy olyan térségek kerültek be a koncep­cióba, amely térségek ország- gyűlési képviselőinek erős lobbyhatásuk, képességük van. A magam részéről, őszintén megmondom, ezt kifejezetten dicséretként élem meg. Ha az adott térségek megfelelnek bi­zonyos kritériumoknak, az or­szággyűlési képviselőnek kö­telessége saját térsége érdeké­ben, hogy minden olyan pozi­tív diszkriminációt megsze­rezzen, amit elérhető közel­ségben lát.

A magam részéről ezt tettem, ebből a szempont­ból nincs szégyenkeznivalóm. Ezek között Salgótarján- Bátonyterenye sze­repel. Adókedvez­ményekről, illetve beruházás-ösztön­zésről van szó. Az adókedvezmény társasági adó vo­natkozásában él bi­zonyos összeghatár Boldvai László fölött, befektetések esetében.

az ortodoxia leszokni a dohányzásról

Ami fontos: nem csak az új be­ruházóknak, befektetőknek, hanem a jelenleg ott lévőknek is szólnak. Koncepcionális vita a min­denkori pénzügyminiszter és a területfejlesztésben érdekelt helyi lobbysták között, mit je­lent éz az adókiesés az állam­háztartás, a költségvetés szempontjá­ból. Az első időszakban ez adókiesést je­lent, de a ké­sőbbiekben, ha a vállalko­zási övezet valóban hú­zást ad a gaz­daságnak, ez megtérül, sőt hosszabb tá­von adótöbb­letként je­lentkezik.

Dudellai I.

Orvosok szerint nyugodtan váltsanak e-cigire a dohányosok | hu

Harmonikásnak készült, trombitás lett A pásztói Rajeczki Benjámin Zeneiskola új igazgatójává a vá­rosi képviselő-testület döntése alapján Tóth Tamást nevezték ki, aki eddig félállásban oktatott az intézményben. A fiatal ze­nepedagógussal pályafutásáról, terveiről beszélgettünk. Eredetileg tangóharmonikát szerettem volna tanulni, de mi­vel ilyen szak nem volt, így nem maradt más, mint a trom­bita.

Ehhez a hangszerhez is te­hetséget éreztem magamban, melyet Szabó János tanárom is megerősített bennem. Az álta­lános iskolát követően Buda­pesten, a Bartók Béla Zenemű­vészeti Szakközépiskolában ta­nultam tovább.

Dr. Tamasi Őszintén - Dohányzás leszokás, de hogyan utána?

Az érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola következett, ahol Geiger György, a világhírű trombitaművész volt a tanárom. Utolsó éves főiskolásként félál­lásban már a nagybátonyi zene­iskolában tanítottam, majd a végzést követően a honvédség­Tóth Tamás gyakorlás közben nél is zenészkedtem a nagy hírű debreceni katonazenekarban. Há­rom évvel ezelőtt igazga­tóhelyettesi kinevezést kaptam Az ortodoxia leszokni a dohányzásról, mellette Pásztón is tanítot­tam félállásban.

Az új tanévre kiírt pályá­zatra beadtam jelentkezé­semet. Ketten pályáztunk az egyik kolléganővel.

Ha dohányzás van meg leszokás van, akkor az e-cigi vajon melyik?

Az illetékesek az én pályáza­tomat fogadták el és ne­veztek ki igazgatónak. A gimnáziumban dol­gozó belga tanárnő jóvoltából tavasszal kisebb zenei csoport érkezik, koncertet is ad, melyet mi viszonzunk egy későbbi időpontban. Szeretnénk más or­szágokkal is kapcsolatot terem­teni, ehhez már megvannak az elképzelések, a lehetőségek, amelyek hamarosan realizá­lódni fognak. Az oktatás kere­tében új zenei szak indítását tervezzük mint például az ütő szak.

A zenei tanítás mellett a képzőművészeti képzés is jó úton halad. Egyelőre csak a fes­tészeti és a grafikai oktatás fo­lyik, de később, reményeink szerint bekerül a szobrászat is a körbe. Szeretnénk felelevení­teni a régebbi időszakban ked­velt élőzenei foglalkozásokat más iskolákban és óvodákban.

Az új helyen, a volt rendőrségi épületben sokkal jobbak a kö­rülmények mint az előző he­lyen.

Leszokom: az első fél év e-cigivel

Ugyanis a tantermeket el­választó falak vastagsága nem zavarja az egyszerre történő hangszeres oktatást. Ebben az épületben egy nagyobb terem is kialakításra került, így lehető­ségünk van koncertek megtar­tására is, amivel több alkalom­mal élni is szeretnénk. Ha látom, hogy mel­lettem egy asztmás ember van, akkor nyilván nem gyújtok rá.

E-cigaretta miatt ültették át a tüdejét Nincs miért hezitálnia annak a dohányosnak, aki az e-cigarettára való átállást fontolgatja — közölte a  Francia Orvostudományi Akadémia csütörtökön. Az e-cigarettázást támogató Sovape egyesület megbízásából idén szeptemberben készült felmérés szerint, ötből három francia gondolja úgy, hogy az e-cigarettázás legalább olyan ártalmas, mint a dohányzás, pedig a tudományos konszenzus ellentmond ennek. Rámutattak arra is, hogy Franciaországban nem jellemző, hogy az eszközt fiatalkorúak használnák, ami az Atlanti-óceán túlpartján épp a szabályozás hiányosságai miatt okoz komoly problémát.

Törvény nélkül sem. De pöfé­kelnek például az orrom alatt abban a vasúti kupéban, ahol ti­los a dohányzás. Ezekkel a til­tásokkal az a baj, hogy nem ve­szik komolyan.

SZÍVDERÍTŐ Az elektromos cigaretta nem segít a dohányzásról való leszokásban

Attól félek, hogy jönnek ilyen törvények, ezeket ugyanúgy nem fogják betartani. A másik, ha megszü­letik a törvény, létrehozunk egy ellenőrző szervezetet, amely majd le fogja leplezni a tiltott helyen dohányzókat? Szóval, én nagyon ellene vagyok a til­tásoknak. Amikor Amerikában a két világháború között beve­zették az alkoholtilalmat, soha annyit nem ittak az emberek, mint a tilalom alatt, viszont fel- virágzott a gengszterizmus.

Ennyit a dohányzásról. December i ülésén a Nóg­rád Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy négy évre bérbe adja az üresen álló eresztvé- nyi Hotel Salgót. A jobb sorsra az ortodoxia leszokni a dohányzásról szál­loda Salgó Club Hotel-ként működik majd, amennyiben a szándéknyilatkozaton túl a bérleti szerződést is aláírja a budapesti KA-MÜ Kft. A leendő bérlő január első napjaiban próbaüzem címén veszi birtokba a szállodát.

Hétvégi IJgyeletek Orvosi készenlét Salgótarján. A hét végi orvosi sürgősségi ügyeleti ellátás a hétvégi időrendnek megfelelően hétfőn reggel 7. A központi ügy eletet felnőtt és gyermekaz Ady Endre út 3.

Az anyatejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3.

Nógrád Megyei Hírlap, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

Bátonyterenye, Szécsény, Rétság. Héhalom: Arany J. Gyógyszertárak nyitva tartása A hét végén, hétfő reggel 8 óráig az alábbi gyógyszertárak tartanak ügyeletet a megyében: Salgótarjánban: a Füleki út Állatorvosi ügyelétek ' A Magyar Állatorvosi'Kamara Nógrád Megyei Szervezeté­nek magánállatorvósi betegliejeleiités ügyeleti szolgálata január 3-án és 4-én: Rétság és környékén: Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa : dr. Zomborka Béla, Nézsa, Szondi u.

Lukáts András, Nagyoroszi, Kossuth u. Érsek Ervin, Szügy, Toldi M.

mi van, ha valaki leszokni a dohányzásról

Rátz László, Balassagyarmat, Béri Balogh u. Renner Károly, Őrhalom, Ifjú­ság u. Perjés Zoltán, Balassagyarmat, Az ortodoxia leszokni a dohányzásról B.

Kovács Zoltán, Karancsalja, Béke u.

dohányzó gyógyszer tiszta légzés Ár

György Zsolt, Cserhátszentiván, Kossuth u. Baboss Csongor, Kálló, Kossuth u. A Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás hatósági állatorvosi hétvégi ügyelete január 5-én reggel 8 óráig: Rétság és környékén: Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa január án: dr.

Kása Géza, Rétság, Rákó­czi u. Kása Géza, Rét­ság, Rákóczi u.

  1. Ezzel ugyan le nem szoksz: itt az igazság az e-cigiről - HelloVidék
  2. Orvosok szerint nyugodtan váltsanak e-cigire a dohányosok | hu
  3. Károsíthatja az immunrendszert az e-cigaretta
  4. Nógrád Megyei Hírlap, január (9. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Horsa Ottó, Salgótarján, Dobó K. Manga Mátyás, Salgótarján, Medves krt. Bene Tibor, Pásztó, Ibolya u. Baboss Csongor, Kálló, Kossuth út 4L, tel.