Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató

A szavazzukmeg.hu honlapot a Net World Bt. üzemelteti. A Net World Bt. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
A szolgáltatást a Net World Bt. a honlapot a Magyar Telekom Nyrt. (1117 Budapest, Infopark Sétány, Neumann János u. 1., B épület, Postacím: 1364 Budapest. Pf. 424., Telefon: 371-3603, fax: 371 3605) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tárolja.
A szavazzukmeg.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.
A szavazzukmeg.hu hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával magyar nyelven történhet.

A Szolgáltatás
A Net World Bt. közösségépítő honlapot, magyarországi szerveren üzemeltet. A honlap célja, hogy a Net Wolrd Bt. által fejlesztett szoftverek használatával a felhasználók maguk állítsanak elő tartalmat. A szavazzukmeg.hu egy szavazást biztosító honlap. A szavazzukmeg.hu kizárólagos tulajdonában álló szoftverek használatával bármely regisztrált felhasználó jogosult szavazást indítani: egy kérdés feltevésével és opcionális válaszok megadásával. A szavazást indító felhasználó nick neve nem minden esetben jelenik meg a szavazás mellett. Bármely honlaplátogató vagy regisztrált felhasználó szavazhat. A regisztrált felhasználók hozzászólhatnak az egyes szavazásokhoz, ismerőseiket meghívhatják a szavazásokra, címlistát állíthatnak össze, valamint kedvenc-listát állíthatnak össze. A szavazzukmeg.hu szolgáltatás folyamatosan bővül, erről a honlapon értesítjük a felhasználókat.
A szavazzukmeg.hu egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, így bármely tartalomszolgáltató jogosult a szavazást exportálni saját oldalára, így egy plug-in-t helyez el saját honlapján. A szavazás exportálás esetén - adatvédelmi okokból - a szavazás indítójának nickje nem szerepel.(Új) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az exportált szavazások felületén hirdetéseket jelenítsen meg.
A szolgáltatások igénybevétele kétszintű. A szavazni bárki szavazhat a szavazzukmeg.hu honlapján. Minden további szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Net Wolrd Bt. kezelésébe kerülő személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.
A szavazás hitelessége érdekében a szavazzukmeg.hu egy IP címről csak meghatározott számú szavazást engedélyez. Amennyiben Ön olyan helyről internetezik, ahol több felhasználó ugyanazon IP cím alatt látszik, ezért elképzelhető, hogy a szavazását a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben jelentse nekünk, hogy jogosultságát biztosítani tudjuk.
Amennyiben jelszavát elfelejti, a szavazzukmeg.hu nem tudja azt pótolni. Ebben az esetben használja az új jelszó kérése funkciót, hogy új jelszót igényelhessen, amelyet belépés után tetszőlegesen megváltoztathat.
A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül (elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A felhasználói magatartás
A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:

 • 1. A szavazzukmeg.hu használata során az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő regisztráció szükséges;
 • 2. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadása kötelező. A regisztrációt megelőzően minden felhasználó köteles elolvasni az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében meghozni döntését. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 • 3. A megadott személyes adatok, így különösen a nick, a név, a honlap, stb. nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
 • 4. A Net World Bt. nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, a honlapon megjelenő tartalmak nem tükrözik a Net World Bt. véleményét.
 • 5. A honlapon megjelenő tartalomért a Net Wolrd Bt. mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a szavazzukmeg.hu nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a szavazzukmeg.hu által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A szavazzukmeg.hu nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A felelősség kizárása érdekében a szavazzukmeg.hu haladéktalanul eltávolítja a szavazást, a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.
 • 6. A felhasználó hozzájárul, hogy a szavazzukmeg.hu illetve a szavazást exportáló harmadik személy a nyilvánossághoz való közvetítésére korlátozásmentes felhasználási jogot szerezzen.

Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat és az Általános Szerződési Feltételeket megtartani, valamint a szokásos etikai normáknak megfelelően használni a honlapot, közzétenni tartalmat. Ennek megszegése esetén a szolgáltató jogosult a felhasználót törölni a rendszerből.
A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételeket. Azok a felhasználók, akik megsértik az Általános Szerződési Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználót zaklatnak, jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a szavazzukmeg.hu működését technikailag vagy a közösségi normák megsértésével veszélyeztetik a Net World Bt. jogosult azonnal töröli a rendszerből.
A felhasználó a szavazás indítása, a képek feltöltése és az egyéb szolgáltatások igénybevétele során csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik. A felhasználó hozzájárul, hogy az általa közétett művekre vonatkozóan a szavazzukmeg.hu harmadik személy számára - ugyanazon felhasználási jogkörrel - átruházza, így különösen: többszörözést biztosítson, másik honlapra exportálását biztosítson, stb.
Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lép fel a Net World Bt-vel szemben, akkor a felhasználó köteles a szavazzukmeg.hu-t az ilyen igények tekintetében mentesíteni.
A szavazzukmeg.hu által fejlesztett rendszer használata kizárólag a rendeltetésszerű használatra ad lehetőséget, a Net World Bt. minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.
A szavazzukmeg.hu logo a Net World Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, felhasználása csak a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

A tartalom és eltávolítás
A szavazzukmeg.hu a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A szavazzukmeg.hu a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a törvény kötelezi a jogsértő, valamint harmadik személy jogos érdekét sértő tartalom eltávolítására.
A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a szavazzukmeg.hu honlapján közzétesz, amit szolgáltatás használatával állít elő, különösen a szavazási kérdést és választ, a feltöltött képeket, a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.
A szavazzukmeg.hu minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak. A szavazzukmeg.hu a szerzői jogi jogsértés és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztető, valamint a jogellenes tartalmakat jogosult eltávolítani a rendszerből.
A bármilyen okból történő eltávolítással okozott kárért a szavazzukmeg.hu nem felel.
A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

 • 1. A szavazzukmeg.hu technikai rombolása.
 • 2. Más felhasználók zaklatása, személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, a nyilvános adatokkal való bármiféle visszaélés.
 • 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
 • 4. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
 • 5. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
 • 6. Olyan hozzászólások, szavazások közzététele, amik sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
 • 7. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
 • 8. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
 • 9. A szolgáltatást technikailag romboló elemek továbbítása;
  • 1. Jogellenes tartalom közzététele
  • 2. Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.
  • 3. Az eredmények szándékos megválltoztatására tett kísérlet (például több szavazat leadása az erre szolgáló védelem kiiktatásával)


Értesítések
A Net World Bt. az Általános Szerződési Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatások módosításáról a felhasználók a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor jelentse nekünk e-mail címünkön.
Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük jelentse nekünk.

Felelősség
A Net World Bt. és partnerei kizárnak minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a szavazzukmeg.hu eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A Net World Bt kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.
A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.
A szavazzukmeg.hu nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.
A felhasználó köteles a Net World Bt-t kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
A Net World Bt. jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Net World Bt. e-mail címére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Szegedi Központi Kerületi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása
A felhasználók kötelesek az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az "új" felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A szavazzukmeg.hu a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok
A szavazzukmeg.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

Hatályos: 2010.06.01-től, határozatlan ideig.

 
19.775867462158 ms