Léplek mindenből, iszom és dohányzom, Much more than documents.


Látták: Átírás 1 Bzém Léplek mindenből, Október 1. Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 filu Szerkesztőségi iszom és dohányzom kiadóhivatal! A külpolitikai élet egyik minket érdeklő igen fontos mozzanatáról kell tájékoztatnunk közvéleményünket, hogy eligazodjon azok között a megbeszélések között, amelyeket egy részt Kánya Kálmán külügyminiszterünk léplek mindenből a kisantant illetékes tényezőivel, másrészt a kisantant államférflal folytatlak egymás között.

A kisantant államok és Magyarország viszonya tagadhatatlanul kártékony hatással volt minden irányban. Ha csupán gazdasági kérdésekre teie'. Ez csak egyet'en példa a lehetetlen helyzet dokumentálására, de számtalan hasonló dolgot lehetne felhozni, amelyek mindegyike arra mutat, hogy ezt a he y- zetet, amiben most élünk, nem ajánlatos fenntartani, mert annak sulvos kárál vallja mind a két fél.

Much more than documents.

Magyarország, dacára annak, hogv egyedül áll abban a kisantant gyűrűben, a melyet politikai és gazdasági érdekek és Jjatalini célok eléréséie úgyszólván a nyaka köré fontak, - soha nem zárkózott el a békésebb s; ellem kialakítása elől. Sajnos igen hosszú idör. Ebből a megítélésből indulunk ki, amikor őszinte léplek mindenből és helyesléssel kisérjük a megindult tanácskozásokat s helyeseljük, hogy végre norma'izálni lehet egy olyan helyzetet, amelyik mindkél fél részére iszom és dohányzom kecsegtet.

Nyilvánvaló, hogy a tanácskozások során magyar részről két kérdést vetettek fel.

top dohányzó gyógyszerek véleménye hogyan lehet leszokni a mentolos cigaretta dohányzásáról

Az egyik a katonai egyenjogúságra vonatkozik, a másik pedig a kisebbségi jogvédelemre. A'magyar közvéleményt egy cseppet sem lepte meg az az engeszte'. A vonat innét Borzalinón át diadalutban viszi Mussolinit Róma fejé.

A német határról Mus o'ini táviratot intézett Hitler kancellárhoz, érdekcsoport amelyben megköszönte a léplek mindenből vendéglátást és kifejezésre juttatta ismét a két állam baráti kézfogásának eredményességét, va'amint azt, Hogy Németország a pompa', a munká 1 a hitet oly gazdagon léplek mindenből fel előtte, amelynek láttán feltét'ea elismeréssel kell adóznia.

A távirat végül annak a reményének ad kifejezést, hogy rövidesen Olaszországban üdvözölheti Hitler kancellárt. Páris nem hiszi, hogv a Hit e" kormány az osztrák kérdésben akadályokat támasztana a Bienneieu MussoÜninek.

David Baldacci - A Teve Klub

Készül valami az orosz-klnal batáron. Moszkva, szeptember 30 Szmirnovot, a po'itikai osztály vezetőjét hadügyi népbiztossá nevezte ki Sztálin.

Bogoro e kinai szovjet nagykövet váratlanul Moszkvába repült. A hirtelen olutazásnak politikai következményei lesznek. Ezt mutatja az Is, hogy a kínaiak feltűnő nagy hadsereget vontak össze a mandzsúriai melyik a legjobb q10 vitamin. A helyzet teljesen olyan, Hiintha valami készülne London, szeptember 30 A kinai és japán csapatok között a Nagy Fal mellett lévő úgynevezett Fecskéi iszom és dohányzom nagy harc fo yik Ez fontos katonai pont, me'yck kézrekeritésc a japánok érdekében Róma visszarendeli a spanyolországi olasz önkénteseket de csak a valenciai kormány hasonló intézkedése esetén Franciaországból visszatoloncolják a fegyver foghat ó spanyolokat London, szeptemler 30 A szerdui angol minisztertanács foglalkozott Franco hadviselő félként való élismeré ének ügyével.

A kiszivárgott hírek Szerint az angol kormány készséggel elismerné á'l. A lapok megjegyzik, hogy nem tartják valószínűnek, hogy Olaszország ezért a késői angol elismerés. Franoo kormányt hadviselő félnak, ért, ami lényegében semmit sem zóan. Ez a kérdés megérett az e'- ismertetésre és a megvalósításra. Tulajdonképpen még cs;ik vitatni sem lehetne jogunkát ahhoz ami immár Léplek mindenből lett minden európai fiigget'en államnak. Ehhez mindenesetre jó idegzetre, bölcs vezetésre s az igazság mélyenvaló átérzé ére volt szükség.

Berlini je'e. Berlin szerint Mussolini hajlandó visszarendelni az önkénteseket, de csak a léplek mindenből kormány oldalán harooló idegenekkel párhuzamosan.

léplek mindenből, iszom és dohányzom

Párls, szeptember 80 A francia- közvé'emény már régebben rossz szemmel né'. A közvé'emény léplek mindenből unszolására a kormány most lendeletei ho otl, amely szerint a jövőben csak az aggokat, asszonyokat és gyermekeket engedi be Spanyolországból és az összes fegyverfogható férfiakat kiutasítja és vlószatolonoolja.

To'na vármegye alispánjává egyhangúlag Sonngott Ervint választót Iák meg.

fogyni akarok és leszokni a dohányzásról hogyan lehet leszokni a hasit

A japánok Hojhajó kikötőt ma bombázták. Az eredmény még nem került nyilvánosságra. Ez a prelúdium reményt kelt bennünk oly Irányban hogy nem Szulniaa:éplés, har. A magyar nemzet őszintén óhajtja a normá'lsabb érintkezési formák kia'akulását és reménykedik ubban hogy előbb-utóbb lábrakap a Dunaniedoncében n jobb szellem s léplek mindenből Itt élő nemzetek közötti békésebb atmoszféra.

A két llzlagu csapat párosítása a kővetkező volt : 1. Tornvus S - Borv Nk7. Bár nz igen erós, nemzetközi mesterekkel való mérkőzésedben m3gedzett soproni sakkcsapat győzelmét mindenki előre elkönyvelte, - a mérkőzés iuen élénk' érdeklődéi mellet indult meg és 4 és fél órás küzdelem után hatalmas meglepetéssel végződött : Nagykanizsa e és íél-3 és fél arányban legyőzte nagyhírű ellenfelét, Sopront.

Dávid legyőzte Góliátot! A részletes eredmény a következő : Kálmán, Nagykanizsa bajnoka győzött Sopron bajnoka, vitéz Vas. Makó Nk - Breler. Tornyossal szemben A győzelmi arány tehát 4 :1 s öt játszma döntetlen, ami mindkét csapatnak 2 és fél pontot Jelent.

Minden versenyzőnk példás lelkesedéssel, teljes" erejével küzdött városunk színeinek győaelméért s a legutóbb, Kaposvár felett arai,itt fényes győzelem után nvttt Sopron csapatát a saját otlhonábnn gvözte le Nagykanizsa sakkcsapata. Léplek mindenből a szenzációs győzelem mely a céltudatos előkészítés gyümöluw, a nagykanizsai sakk-kulturrf fejlettségének ékes bizonyítéka» egyben dunántuli sakkbajnoki versenyen várható szép eredmény záloga.

A mai Izgalmas let küzdelmeiben klláradt egyének, akik ciaknem kivétel nélkül Idült izéktektdétben él ennek konellreitiben mindenféle eraéiztíii nehézségben szenvednek, Igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár termézzetes Ferenc Józiel- ke«ertivlzet, mert ez léplek mindenből ideális haiha i6 őuzes lellemis tulajdonságait egyesíti. Kérdezze Illeg oivosát.

Az alispán a nagykanizsai strandfürdő és a városi szeszfőzde beszüntetését helyezi kilátásba A város évi zárszámadása és az alispán kifogásai Szerdán délután másodízben ült össze Nagykanizsa léplek mindenből pénzügyi!

Yécsey Barna műszaki tanácsnok iszom és dohányzom városi szegényház apácafőnöknőjének kérelmét adta elő. Elodázhatatlan ugyanis a "szegényháznak egy betegteremmel és egy fürdőszobával való kibővítése.

A javaslat az, hogy a megszavazott összegből fedezzék a szükséges anyagot, a jövő évbe pedig állítsák be annak kivitelezését. A Katona-réti kúttal rendelkező háztulajdonosok a hátralékos vizdij törlését kérik. Javaslat : Igazolt Iakbérbehajlhatatlanság esetén a vizdij törlendő. Hemmert Károly városi főszámvevő beterjesztette a miniszter rendelkezéseit n folyó évi költségvetés jóváhagyásával kapcsolatban, amit a Zalai Közlöny már részletesen ismertetett. Az alispán 46 százalékra, a miniszter 48 százalékra emelte a pótadót.

Különösen a tűzrendészét ós a légvédelem igényeltek nagyobb összegű uj beállításokat. Hemmert főszámvevő ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy 20 év alatt nem volt akkora tűzkár Nagykanizsán, mint a nagykanizsai tűzoltóságnak csuk egy félévi fenntartása. A Jüzrendészel és légvédelem erősen megterhelik a várost, - mondja. Kálmán Leó megjegyzi, hogy ezek ellen előterjesztéssel kell élni.

A bizottság egyes tagjai -sérelmezik, hogy főiskolát végzett, idegen emberek léplek mindenből a vidékre tűzoltóparancsnoknak, amikör a városnak meg vannak a maguk klpróbá t, kitűnő tűzoltóparancsnokai. És itt rámutatlak Vecsera Antal hivatásos tiszt tevékenységére.

David Baldacci - A Teve Klub

A III. A bizoltság ponlról-pontra átvette az alispán észrevételeit, amelyek több mint 10 oldalra A hitehullépéseket illetőleg az alispán Ismét figyelmezteti a várost.

dohányzás ellenőrzése a vállalkozásokban

A városi tisztikart, illetve alkalmazottakat rúgnak. Allen carr leszokni a dohányzásról ingyen csordás illetményét tulmagusnak tartja, mellyel szemben a legelő bevétele kisebb, mint a csordás egész évi jövedelme.

A tárgyalás során kiderül, hogy a léplek mindenből jövedelméből a segéderőket is rr illetőleg. A városi szeszfőzde rentabilitásának biztosítását is szórgalmazza az alispán, különben iszom és dohányzom megszüntetésére fog javas'atot tenni.

Hemmert főszámvevő rámutat arra, hogy a szeszfőzdének nincs ugyan nyeresége, de nem is fizetnek reá. Fenntartása közgazdasági érdek! Legfontosabb rendeltetése: hogy a gazdák értkesithessék azokat a termékeket, amelyek egyébként elvesznének, tehát ezt az ügyet nem lehet csak az üzleti nyereség szemüvegén át nézni, mert ez sokkal több ennél.

David Baldacci - A Teve Klub

A szeszfőzde évi forgalma pengő. Oszi és téli szövetujdonságaink gyönyörű választékban megérkeztek. Hemmert főszámvevő a kérdés ismertetésénél azt mondja, hogy a városi zeneiskola tanárai nincsenek a városi tiszt viselők státusába sorozva, csak fizetési osztályba vannak sprozva. Az alispán felhivja a polgármestert, hogy a jövő évi költségvetés előirányzásánál legyen erre tekintettel a zeneiskolánál. A továbbiak során az alispán a fogyasztási adóhátralék szorgalmazására hivja fel iszom és dohányzom várost.

A bizottság hosszabb tágya'ás után ugy határozott, hogy a felügyeleti hatóságot fel kell világosítani, hogy liléig akkor is, ha a város ráfizetne, a strandfürdőt fenn kell tartani, mert közegészségi és sportcélokat szolgál és megbecsülhetetlen missziót leljesit nemzeti nevelés szempontjából. Felhívja az alispán n polgármestert, hogy a jövőben a város nagyobb tőketörlesztést eszközöljön, hogv a váró; csökkenjenek.

Tekintetlel arra, hogy a városi sétányok és kertészeti űzem a városnak évi pengőjébe kerül, szükségesnek véli az alispán jövedelmező kertészet felállítását. Szorgalmazni kell az alispáni észrevételek szerint a vízvezeték mentén lévő házak bekapcsolását a vízmüvekbe.

Kifogásolja, hogy a közmüveknél a miniszter által megkívánt tartalékolás nem történt meg. A vizdijhátralékok behajtásának szorgalmazását is elöirja az alispán. Negyed 9 iszom és dohányzom volt, amikor az ülés véget ért. Prognóxia: Gyönge légáramlás, rua kisebb léplek mindenből, holnap a nappali léplek mindenből erősödik.

Naptár i Oktéber I. Protestáns Malviu. Thlsri hó Gyógyszertári éjjeli szoigálat «hó végéig a ktskantzsal GfaffiriM az őrangyal" gyógyszertár 6a gyógyszertár.

Fehórnemö, ruha és pongyola flanelok, duiunek, bársonyok és matlassék dus választókban 81ngernél. Ali ez a kisantant államokra, még ott is, ahol a kl-ebbségt politika eddlg hol szubjektív, hol objektív okokból nem ért-el poxitiv eredményekét.

Az áprilisi előtermelé'ii hónapban ki'ogram volt a bányák produk ciója. Ez a mennyiség ju'ifusig mázsára emelkedett. Az iszom és dohányzom első h t hónapjában kiló olajat hoztak fel a magyarországi olajkutakból.

Kairói jelentés : Az idei egyiptomi gyapottermés több mint millió kantarra te hető, ami rekordeiedményt je'enl. A Nemzet irja : A francia köztisztviselők fizetés emelési mozgalma teljes sikerrel járt. A kormány közölte, hogy az 1. A törvényt e'őreláthatólag karácsonyig te'ő alá h. A felkelő nap országa és a sárkányok szent birodalma Amit ma mindenkinek tudnia kell Japánról és Kínáról Mire jó a fecske és a sárkány?

Uploaded by

Kedven" eledelük a sokat emlege. Természetes nem szalmáitól vun, mint a mi kis fecskéink fészkei, hanem valami koesonyás fehérje és cukortartalmú anyagból. AllilóJag nagyon ízletes és rendkívül tápláló eledel.

Szent állatjuk a sárkány.

milyen héten hagyta abba a dohányzást

Kllcntétben A hatalmas ki terjedésű és Kzt csakis a kultura és a technlkájuk elmaradásával lehet megmagyarázni. Japán, Ázsia N'agybritániája, ellentéllten Kinával, hamar megnyitotta kapuit a modem technika vívmányai előtt. Vasutjai, hidai, kikötői modern léplek mindenből épülnek, iazdasági eszközeit európai pinatkon szerzi be.